Latest News

ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯೊನು ಒವ್ವೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷೆಲು ಈಡೆಮುಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕೊಗೇ ದೆತ್ತೊಂದುಂಜ ಅಂಚಾಂರ್ಧ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷೆಲು ಕುಲಾಲ ನಾಯಕೆರೆಗ್ ಸೀಟ್ ಕೊರೊಡು: ಕರ್ಣಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕುಂಬಾರರ ಮಹಾಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರುದ ಕಾರ್ಯಗುರ್ಕಾರೆರ್ ಡಾ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ತೂರು

Scroll To Top