Latest News

ಬೆದ್ರದ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮೈದಾನೊಡು ಐತಾರ ೭೯ ೧/೨ ಕೋಟಿ ರೂಪೈ ಖರ್ಚಿದ ೧೮ಕಾಮಗಾರಿಳೆನ ಉದಿಪನ ಬೊಕ್ಕ ೧೩ ಕಾಮಗಾರಿಳೆನ್ ಸುರು ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Scroll To Top