Latest News

ದೇಶದ ೧೫ ರಾಜ್ಯೊಲೆಡ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರ ಅಧಿಕಾರೊಡು ಉಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕೊಡುಲ ಜನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಕ್‌ದೆರ್: ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಟೀಲ್ ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿ ಬೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್.

Scroll To Top