Latest News

ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರೆರ್ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಂತೆರೆನ ಪಟ್ಟ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿಯೆರೆಡ್ದ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ.

Scroll To Top