Latest News

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ಡ್ ೧೫೦ ಡ್ಡುಲಾ ಹೆಚ್ಚ ಜನ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗ್ ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ನಕುಲು ಇಜ್ಜೆರ್ ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರಿ ಪುದರ್ ಸೇರ್ಸಾವುನವು ಮಲ್ಲ ಇಸಯ ಅತ್ತ್ : ಮಂತ್ರಿ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್.

Scroll To Top