ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠೊಟು ನಡತ್‌ನ ಶ್ರ್‍ಈ ದತ್ತ ಮಹಾಯಾಗ ಮುಗಿತಲ, ಬೊಳ್ಳಿತೇರ್‌ದ ಉಚ್ಚಯ.

Scroll To Top